Boekings/annuleringsvoorwaarden weekend retreats

Boekings- en annuleringsvoorwaarden Aandacht-voor weekend retreats

Aandacht-voor.nl & Annes Ademruimte

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.
 3. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite of training plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling hebben aandacht-voor.nl/Annes Ademruimte het recht de reservering te laten vervallen.
 4. Als deelnemers besluiten om te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden), dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  • Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  • Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  • Twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
  • Bij het annuleren van een door de deelnemer eerder verplaatste retraite: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 5. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retraite of training bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 2 weken voor aanvang zijn doorgegeven.
 6. Aandacht-voor.nl/Annes Ademruimte hebben het recht een retraite  te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Aandacht-voor.nl/Annes Ademruimte heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 7. Aandacht-voor.nl/Annes Ademruimte hebben het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retraite.

Medische Disclaimers

 1. De retraites die Aandacht-voor.nl/Annes Ademruimte aanbiedt zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.
 2. Geef voorafgaand aan een retraite aan als je een lichamelijke beperking hebt, of andere dingen die van belang zijn voor jou. Mogelijk kunnen we het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke en psychische klachten serieus.

 

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een retraite is geheel op eigen risico. Aandacht-voor.nl/Annes Ademruimte zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 2. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Aandacht-voor.nl of Annes Ademruimte. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

Huisregels

 1. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retraite niet toegestaan.
 2. Jij bent welkom zoals je bent. Respect en ruimte voor ieder individu, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, geslacht, nationaliteit, of ontwikkeling vormen het fundament van Aandacht-voor.nl en Annes Ademruimte. Voor jou en voor ieder ander.
 3. Je bent te gast bij onze locatie. We bieden je een veilige en welkome omgeving voor jou en de andere gasten. Mocht er onverhoopt schade ontstaan aan de locatie wordt deze op de veroorzaker verhaald.
 4. Het maken van foto’s en video/film of geluidsopnames is gedurende de retraite of training uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Aandacht-voor.nl/Annes Ademruimte en de aanwezige gasten.
 5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het team van Aandacht-voor.nl of Annes Ademruimte niet opvolgen, kunnen uit de retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.